W Polskim Związku Łuczniczym obowiązują następujące klasy sędziowskie: trzecia, druga, pierwsza i państwowa. Klasy sędziowskie od trzeciej do pierwszej nadawane są przez Okręgowe Związki Łucznicze

Dokumentem uprawniającym do wykonywania funkcji sędziego jest książeczka sędziowska oraz posiadanie aktualnie ważnej na dany rok licencji Polskiego Związku Łuczniczego.

Kurs sędziowski na klasę trzecią i egzamin przeprowadza sędzia klasy państwowej powołany przez Okręgowy Związek Łuczniczy.

Podniesienie klasy sędziowskiej odbywa się poprzez spełnienie następujących wymagań:


Sędzią klasy trzeciej może zostać osoba, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • ukończyła kurs sędziowski i zdała egzamin z wynikiem pozytywnym.

Sędzią klasy drugiej może zostać sędzia, który:

  • ma co najmniej 2 letni staż pracy sędziowskiej w klasie trzeciej,
  • sędziował co najmniej w 10 zawodach łuczniczych pełniąc różne funkcje co potwierdzone zostanie w książeczce sędziowskiej przez Sędziego Głównego lub Organizatora.
  • zaliczył kurs doszkalający organizowany przez Okręgowy Związek Łuczniczy

Sędzią klasy pierwszej może zostać sędzia, który:

  • ma co najmniej 2 letni staż pracy sędziowskiej w klasie drugiej,
  • sędziował co najmniej w 15 zawodach łuczniczych będąc sędzią klasy drugiej pełniąc różne funkcje sędziowskie,
  • przynajmniej raz pełnił funkcje Sędziego Głównego podczas zawodów łuczniczych
  • zaliczył kurs doszkalający organizowany przez Okręgowy Związek Łuczniczy.

10 marca Kolegium Sędziów WMZŁ przeprowadziło kurs doszkalający dla sędziów z naszego Okręgu. Zajęcia dzieliły się na część teoretyczną i praktyczną. W czasie warsztatów omówiono normy regulaminu łucznictwa i ich interpretacje, zilustrowane prawdziwymi sytuacjami, które wydarzyły się na zawodach krajowych i międzynarodowych.